مستجاب الدعوه

۱۳۹۹/۰۱/۰۴
تأخیر اجابت برای مستجاب الدعوه

آیا خداوند صدای مستجاب الدعوه را دوست ندارد؟!

سؤال: گفته شده یکی از عللی که خداوند، دعای بنده‌اش را با تأخیر اجابت می‌کند این است که می‌خواهد بنده‌اش […]