هفت هیکل،دعای جعلی،دعای ساختگی

۱۳۹۹/۱۱/۱۳

دعای هفت هیکل یا هفت حصار و خواص آن

هشدار: پاراگراف بعدی، در باره‌ی خواص دعای هفت هیکل یا هفت حصار، دروغ محض است، لطفاً باور نکنید: دعای هفت […]