مقام مستجاب الدعوه

۱۳۹۹/۰۶/۰۲
مقام مستجاب الدعوه

مستجاب الدعوه شدن

سؤال: چه کسانی می‌توانند به مقام «مستجاب الدعوه» بودن برسند؟ جواب: همه‌ی افراد می‌توانند برسند (توضیح کامل در فیلم زیر) […]