مستجاب الدعوه،دعای مستجاب،دعای پیامبر

۱۳۹۹/۰۶/۰۳
علت مستجاب نشدن دعا

مستجاب نشدن بعضی دعاها

سؤال: چرا خداوند متعال، بعضی دعاهای افراد مستجاب الدعوه را مستجاب نمی‌کند؟ جواب: گاهی به صلاح انسان نیست هر چند […]