علوم غریبه،دعانویسی،عالم غیب

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
توهّم ارتباط با عالم غیب دعاگو

توهّم ارتباط با غیب

اشکال: اگر کسی به عنوان «مستجاب الدعوه» شهرت یابد، مردم فکر خواهند کرد او با عالم غیب ارتباط دارد و […]