عجله،سرعت اجابت

۱۳۹۹/۱۱/۱۰

برای دریافت استجابت دعایتان عجله نکنید

خدای تبارک و تعالی هیچ وقت مصلحت و نظم زندگی بنده‌اش را فدای سرعت در اجابت خواسته‌اش نمی‌کند. هر وقت […]