سابقه در اسلام

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
سابقه در اسلام

نبودن در اسلام

اشکال: پول گرفتن برای دعا کردن، در اسلام سابقه ندارد. جواب: حاج فردوسی برای هیچ‌کدام از انواع سه‌گانه‌ی ثبت التماس […]