روحانیت،شأن روحانیت

۱۳۹۸/۰۳/۰۳
تخریب چهره روحانیت

تخریب چهره‌ی روحانیت و حوزه

اشکال: هر گاه روحانی‌ای برای دعا کردن پول بگیرد، چهره‌ی روحانیت و حوزه در نزد مردم تخریب می‌شود. جواب حلّی […]