دلیل استجابت

۱۳۹۹/۰۱/۱۲
دلیل استجابت

سند مستجاب شدن دعا

سؤال: چه شاهد، دلیل و مدرکی برای استجابت دعای حاج فردوسی وجود دارد؟ جواب: شواهد و دلایل بر استجابت دعای […]