دعا کردن،دعانویسی

۱۳۹۹/۰۲/۲۴
فرق دعا کردن با دعانویسی

فرق دعا کردن با دعانویسی

سؤال: دعا کردن، چه فرقی با دعانویسی دارد؟ جواب: دعا کردن، چند فرق اساسی با دعانویسی دارد که قبل از […]