دعای پولی

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
دعای پولی مستجاب نمی‌شود

مستجاب نشدن

اشکال: خداوند متعال دعای پولی (دعایی که برای پول باشد) را مستجاب نمی‌کند. جواب حلّی (یعنی اشکال را می‌پذیریم و […]