دعای پولی،پول گرفتن

۱۳۹۹/۰۱/۱۰
پول گرفتن برای دعا کردن

پول گرفتن برای دعا کردن از نظر شرع

سؤال: آیا پول گرفتن برای دعا کردن، از نظر شرعی جایز است؟ جواب: پول گرفتن برای هر کار مستحب و […]