دعای مبهم،دعای کلی

۱۳۹۹/۰۳/۱۴
دعای مبهم و کلی مستجاب نمی‌شود

مستجاب نشدن التماس دعای مبهم

سؤال: دعای مبهم چیست؟ جواب: «دعای مبهم» یا «دعای کلی»، دعایی است که مقدار مشخص و معیّنی نداشته باشد و […]