دعای جدی،دعای تعارفی

۱۳۹۹/۱۰/۱۸

متن رسمی التماس دعا

معمولاً کسانی که قصد نوشتن التماس دعای تعارفی دارند، (بنگرید به: فرق التماس دعای جدّی با تعارفی) به دنبال متن‌های […]