حضرت موسی،حضرت هارون،نخودکی،نماز اول وقت

۱۳۹۹/۱۰/۲۶

هزینه‌ای که مرحوم نخودکی برای دعا کردن گرفت!

یکی از کارمندان عالی رتبه‌ی شهرداری مشهد نقل کرد: به علتی مرا از شهرداری اخراج نمودند. رفتم خدمت حاج شیخ […]