حاج آقا مجتبی تهرانی،استجابت دعای دیگران

۱۳۹۹/۰۶/۰۴
دعای دیگران مستجاب است

استجابت دعای دیگران

دعای دیگران در حق ما مستجاب است. سخنان تأثیرگذار مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) را در فیلم زیر ببینید: […]