حاجی کلباسی،شفای مریض

۱۳۹۹/۱۱/۱۴

حکایت دعا برای شفای فرزند بیمار

روزی زنی با حالت پریشانی و اضطرار نزد حاجی کلباسی آمد و گفت: فرزندم به شدت بیمار است و اطبّاء […]