تورم،پنجاه میلیون تومان،پنجاه هزار تومان

۱۳۹۹/۱۱/۰۳

سه اشکالِ این جمله: «حاج فردوسی برای هر دعا، پنجاه تومان می‌گیرند!»

این طرز سخن گفتن که «حاج فردوسی برای هر دعا، پنجاه تومان می‌گیرند!» سه اشکال دارد؛ اشکال اول: از این […]