التماس دعای نفسی،التماس دعای غیری

۱۳۹۹/۰۴/۰۴
التماس دعای نفسی و غیری

فرق التماس دعای نفسی با غیری

سؤال: «التماس دعای نفسی» چه فرقی از نظر استجابت با «التماس دعای غیری» دارد؟ جواب: تنها شرط دریافت استجابت، وجود […]