اعتماد،فقرا

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
عدم اعتماد از پرداخت به فقرا

عدم اعتماد

اشکال: از کجا معلوم پولی را که از ملتمسین دعا می‌گیرید، به فقرا می‌دهید؟ جواب: اگر اعتماد ندارید، می‌توانید از […]