اضطراب،آرامش،توکل،رضا به قضا

۱۳۹۹/۰۲/۰۲
اضطراب پس از التماس دعا

چاره‌ی اضطراب استجابت

سؤال: بعد از این که التماس دعا ثبت می‌کنم، خیلی از خودم می‌پرسم چه وقت مستجاب خواهد شد؟ چه پیشنهادی […]