اصلاح دعا،دعای نفسی،دعای غیری

۱۳۹۹/۰۳/۱۸
اصلاح دعا

اصلاح متن حاجت

سؤال: اگر ما شرایط دعا مثل دعای نفسی و غیری را رعایت نکنیم، آیا حاج فردوسی در حال دعا کردن، […]