اخلاص،دعای پولی

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
دعای پولی و اخلاص در دعا

خدشه به اخلاص

اشکال: پول گرفتن برای دعا کردن، اخلاص را کم می‌کند؛ در حالی که هر چه دعا خالص‌تر باشد، به اجابت […]