باسمه تعالی

برای ثبت التماس دعای پستی از حاج فردوسی به روش زیر عمل کنید:
1. نام کوچکتان به همراه حاجتی که برایش تقاضای دعا دارید را در کاغذی بنویسید.
2. کاغذ را در پاکتی گذاشته و به نشانی زیر، پست کنید:

«مشهد مقدس ـ زیباشهر ـ بولوار امامت ** ـ پلاک *** ـ دفتر حاج فردوسی ـ کدپستی: **********»


بیشتر بدانید: مقایسه‌ی مزایا و معایب این روش با روش‌های دیگر ثبت التماس دعا


اگر این روش را برای ثبت التماس دعایتان نمی‌پسندید، از روش‌های «حضوری» یا «اینترنتی» استفاده کنید.


تذکر مهم: بعضی ملتمسین دعا، مبالغی داخل پاکت گذاشته و همراه نامه ارسال می‌کنند. لطفاً این کار را نکنید، چون برای اثبات جدّی بودن التماس دعای پستی، نوشتن و ارسال نامه، کفایت می‌کند و نیاز به هزینه‌ی دیگری نیست. اگر دوست داشتید، می‌توانید آن مبالغ را خودتان به فقرای آبرومند، صدقه بدهید.


تذکر مهم: به دلیل مهاجرت حاج فردوسی، ثبت التماس دعا از این روش، امکان ندارد. لطفاً برای ثبت التماس دعا، از روش‌های «حضوری» یا «اینترنتی» استفاده کنید.