قواعد نظری منهاج فردوسیان (نسخه‌ی دوم)

در این اثر، تمام دیدگاه‌های معتبر و قابل اعتماد و اعتنایی که در آیات و روایات معتبر آمده، به صورت قاعده و با شماره‌ی مسلسل، تنظیم شده است تا دسترسی به آن، بسیار آسان باشد.
قواعد نظری این کتاب، در چهار فصل، به ترتیب زیر آمده است:
فصل اول: قواعد نظری پایه؛
فصل دوم: قواعد نظری تکمیلی؛
فصل سوم: قواعد نظری تجمّلی؛
فصل چهارم: قواعد نظری استقرائی.
علاوه بر فصول فوق، یک مقدمه، یک خاتمه، لغتنامه و شرح قواعد نظری ستاره‌دار نیز در این کتاب، آمده است.

۲۰,۰۰۰ تومان – خرید