بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان (نسخه‌ی دوم)

این کتاب، به غرض ایجاد دو حسّ سفارش‌شده، یعنی «خوف» و «رجاء» یا به عبارت ساده‌تر «ترس» و «امید» در اصحاب منهاج فردوسیان، تألیف شده است. این کتاب، در یک مقدمه‌ی مفصل و چهار فصل به ترتیب زیر می‌باشد:
فصل اول: در بیان وصف بهشت در آیات؛
فصل دوم: در بیان وصف بهشت در روایات؛
فصل سوم: در بیان وصف جهنم در آیات؛
فصل چهارم: در بیان وصف جهنم در روایات.

۲۰,۰۰۰ تومان – خرید