فصل نهم: مصطلحات منهاجی و دلایل اصطلاح

۱۴۰۰/۰۴/۲۱

مصطلحات منهاجی و دلایل اصطلاح

«منهاج فردوسیان» به اقتضای پدیده بودن، نیازمند به واژگان جدید و بازتعریف مصطلحات بود. در این راستا مصطلحات زیر تصویب […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۱

تنبیه اول در دلالت اصطلاحات بر مراتب انسان‌ها

یادکرد از انسان‌ها در قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان، تابع نظام خاصی است؛ بدین ترتیب که انسان‌ها بر […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۱

تنبیه دوم در علت‌های اصطلاح

وضع مصطلحات در منهاج فردوسیان به سه دلیل است: علت اول، عدم استفاده از مصطلحات فقه و عرفان: استفاده از […]