2021/07/12

محکم

در لغت به معنی استوار و دارای استقامت و در اصطلاح منهاج فردوسیان به استوارترین دلایل برای هر قاعده یا […]
2021/07/12

سند

در لغت به معنی معتمَد است و در اصطلاح منهاج فردوسیان به روایات قابل اعتماد برای استجماع قاعده‌های نظری یا […]
2021/07/12

شاهد

در لغت به معنی گواه و در اصطلاح منهاج فردوسیان به روایاتی گفته ‌می‌شود که اعتبارشان به قدری نیست که […]
2021/07/12

تابع

در لغت به معنی پیرو و در اصطلاح منهاج فردوسیان به سخنان صحابه‌ی رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و آله‌وسلم) و اصحاب ائمه‌ی […]
2021/07/12

فتوا

در لغت به معنای بیان حکم خدا به وسیله‌ی فقیه یا مفتی است و در اصطلاح منهاج فردوسیان به معنی […]
2021/07/12

عهد

در لغت به معنی پیمان است ولی در اصطلاح به کتاب‌های آسمانی قبل از قرآن کریم (و به طور مشخص […]
2021/07/12

کشف

در لغت به معنی آشکارا کردن و برداشتن پوشش از چیزی است ولی در اصطلاح اهل معنا، به آشکار شدن […]