2021/07/13

تعارض روایات با یکدیگر

گاهی اوقات در راه استجماع یک قانون، موانعی پیش می‌آید. در این فصل به بیان موانع و راه حل آن […]
2021/07/13

تعارض روایت با اصول مسلّم یا مُجمعٌ علیه شیعه

 نمونه‌ی 1: روایاتی که وقوع تحریف در قرآن کریم را ثابت می‌کند. ● سند 1: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ […]
2021/07/13

تعارض روایت و فتوا

یعنی یک یا چند روایت، امر به کاری می‌کنند ولی نظر جمهور فقهای عظام، بنا بر لحاظ مصالح یا عموماتی، […]
2021/07/13

تعارض روایت با مشهورات تاریخی

آن گاه که روایتی با مشهورات تاریخی، تعارض داشته باشد و اهل حدیث، جانب تاریخ را گرفته و از آن […]
2021/07/13

عدم انتساب روایت به استاد

یکی دیگر از موانع استجماع قاعده یا قانون از روایت، روایاتی است که انتسابش به استاد، به صورت واضح، بیان […]
2021/07/13

اقتضائات زمان

یعنی اوامر و نواهی‌ای که مخصوص زمان آینده است. از این گونه روایات، قانونی استجماع نمی‌شود. دلیل آن هم عقلی […]
2021/07/13

اقتضائات مکان

یعنی اوامر و نواهی‌ای که مخصوص مکان‌های خاصی بوده ولی اکنون آن مکان‌ها از بین رفته است. از این گونه […]
2021/07/13

اقتضائات اشیاء

یعنی اوامر و نواهی‌ای که مخصوص اشیاء خاصی بوده ولی اکنون آن اشیاء از بین رفته است. از این گونه […]
2021/07/13

ابهام موضوع

اگر موضوع حکمی، مبهم باشد، یعنی از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اوامر و نواهی‌ای که در رابطه با آن موضوع […]
2021/07/12

کامل نبودن درایه

هر گاه مفاد روایتی، با عقل سلیم وسیره‌ی عقلا، منافات داشته و برای نزدیک شدن به فهم، نیازمند توجیهات عجیبه […]
2021/07/12

تعارض نهی کلی (عمومی) با رخصت جزئی

اگر برخی روایات، موضوعی را به طور کلی نهی نمود و برخی دیگر، مصادیق یا نوع خاصی را بلااشکال معرفی […]
2021/07/12

تعارض نهی کلی با امر جزئی

برخی موضوعات چنان است که از کلی آن مذمت یا نهی شده ولی به مصداقی از آن ترغیب شده است. […]
2021/07/12

تعارض رخصت مطلق (عمومی) با نهی جزئی (مقیِّد)

اگر برخی روایات، موضوعی را به طور مطلق، جایز معرفی کرده و برخی دیگر، مصادیق یا نوع خاصی را نهی […]
2021/07/12

تعارض رخصت پُر سَنَد با امر یا نهی کَم‌سَنَد

هر گاه در موضوعی، چند روایت، رخصت (اباحه) را بیان کند، ولی در یک روایت، امر یا نهی یا یکی […]
2021/07/12

فعل استاد

فعل استاد (یا به اصطلاح اصولیون، فعل معصوم) به معنی کارهایی است که استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) انجام داده‌اند و […]
2021/07/12

اشکال و جواب

اگر اشکال شود که در روایت شریف آمده است که باید در انجام کارها به استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه […]
2021/07/12

تنبیه اول

تنبیه در اخلاق انبیاء و سنن مرسلین: شمرده شدن کاری از «اخلاق انبیا» یا «سنن مرسلین»، دلالت بر استحباب ندارد […]
2021/07/12

تنبیه دوم

تنبیه: در اوامر و نواهی مولوی و ارشادی: یکی دیگر از موانع موجود در مراجعه به کتاب و سنت برای […]
2021/07/12

تنبیه سوم

تنبیه: در روایاتی که دیدگاه نظری یا حکم عملی مشخصی ارائه نمی‌کند آنچه تا کنون بر شمردیم، روایاتی بود که […]