زمینه‌های کاربرد قاعده‌ی «تسامح در ادله‌ی سنن» در منهاج فردوسیان

۱۴۰۰/۰۴/۲۲

کاربرد اول: روایات عامه

پس از بررسی کامل این قاعده از لحاظ لغوی، اصطلاحی و از نظر موافقین و مخالفین، نوبت به تبیین زمینه‌هایی […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

کاربرد دوم: روایات شیعیان غیر دوازده‌امامی

در تدوین برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، از روایات شیعیان غیر دوازده‌امامی نیز، برای تأسیس قاعده یا قانون، استفاده نشده است. […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

کاربرد سوم: حکایات تاریخی

آنچه در «منهاج فردوسیان» آمده، فقط «روایت» است و از گزارش‌های تاریخی، در تدوین قواعد نظری و قوانین عملی آن […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

کاربرد چهارم: روایات کتاب‌های مشکل‌دار

کتاب‌هایی که مورد نقد جدی محدثین و فقهاست، نتوانست امتیاز لازم برای منبع استجماع قواعد و قوانین منهاج فردوسیان را […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

کاربرد پنجم: روایات کتاب‌های مجهول المؤلف

در تدوین منهاج فردوسیان، از کتاب‌هایی که مؤلف آن معلوم نبود، استفاده نشد. مانند کتاب «جامع الاخبار» که احتمال داده‌اند […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

کاربرد ششم: روایات کتاب‌های مشکوک المؤلف

در تدوین منهاج فردوسیان، از کتاب‌هایی که در مذهب مؤلف آن اختلاف بود، استفاده نشد. مانند کتاب «وقعه صفین» اثر […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

کاربرد هفتم: روایات کتاب‌های شیعی متهم به تصوف

برخی کتاب‌ها که مؤلفین‌شان متهم به تصوف بودند، در استجماع قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان، به عنوان منبع […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

کاربرد هشتم: روایات کتاب‌های شیعی متهم به غلو

برخی کتاب‌ها که مؤلفین شیعه‌ی دوازده‌امامی داشت ولی متهم به غلو بودند، نیز از گردونه‌ی استجماع قواعد و قوانین منهاج […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

کاربرد نهم: روایات موقوف

روایاتی که نسبت مشخصی به استادان منهاج (علیهم‌السلام) نداشته باشد (موقوف [۱])، هر چند در منابع معتبر و از مؤلفین […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

کاربرد دهم: روایات کتاب‌های مُرسل

برخی مؤلفین، بنا بر این داشته‌اند که سراسر کتابشان خالی از سند (مُرسل [۱]) باشد. به این گونه کتاب‌ها نیز […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

کاربرد یازدهم: روایات کتاب‌های منسوب

برخی کتاب‌ها، سراسر، روایاتی منقول از استاد خاصی است ولی در انتساب آن کتاب، به آن استاد، تردیدهایی وجود دارد. […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

کاربرد دوازدهم: فعل استاد (معصوم)

«فعل استاد» یا به تعبیر اصولیون، «فعل معصوم»، از دیگر مواردی است که در تدوین منهاج فردوسیان، مورد استفاده‌ی تأسیسی […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

کاربرد در منهاج فردوسیان

اکنون لازم است به صراحت، موارد استفاده از قاعده‌ی تسامح در منهاج فردوسیان را روشن کنیم. البته استفاده از این […]