فصل پنجم: قاعده‌ی تسامح در ادلّه‌ی سنن

۱۴۰۰/۰۴/۲۲

تعریف قاعده‌ی «تسامح در ادله‌ی سنن»

به تناسب بحث «تواتر»، شایسته است به طور جداگانه، به جایگاه «قاعده‌ی تسامح در ادله‌ی سنن» در منهاج فردوسیان پرداخته […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

موارد کاربرد قاعده‌ی «تسامح» در نزد فقها

در کتاب‌هاى فقهى پیش از علامه حلّی، مانند نوشته‌هاى شیخ مفید، شیخ طوسی، سیّد مرتضی و… از دلیلى به نام […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

موافقینِ قاعده‌ی «تسامح در ادله‌ی سنن»

موافقان قاعده‌ی تسامح، افزون بر اخبار «من بلغ» به «اجماع»، «شهرت» و «حسن احتیاط»، چنگ زده‌اند.۱ موافقان تسامح، از دلیلهاى […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

مخالفین قاعده‌ی «تسامح در ادله‌ی سنن»

مخالفان قاعده‌ی تسامح، براى ثابت کردن دیدگاه خود به «آیه‌ی نبأ»۱ و ضرورت کاوش از خبر فاسق و آیات و […]