فصل سوم: مذاق منهاج فردوسیان و چند تنبیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

تعریف مذاق منهاج فردوسیان

در اصطلاح منهاج فردوسیان، به فضایِ کلیِ حاکم بر یک موضوع از حیث فعل و ترک، «مذاق منهاج» گفته ‌می‌شود. […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

تنبیه اول: تفاوت‌های مذاق منهاج فردوسیان با حکم واقعی

بین مذاق منهاج فردوسیان و حکم واقعی نیز تفاوتهایی است که می‌توان به این موارد اشاره کرد: الف ـ استجماع […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

تنبیه دوم: دو حکمی به جای پنج حکمی

استجماع مذاق منهاج فردوسیان، برای رسیدن به یکی از دو حالت است؛ انجام دادن یا ترک کردن و حالت سرگردانی […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

تنبیه سوم: احکام تکلیفی

در قوانین عملی منهاج فردوسیان، فقط به احکام تکلیفی (اوامر و نواهی مکلف) پرداخته شده و از ورود به احکام […]