فصل چهارم: پاسخ به سؤالات متداول

۱۴۰۰/۰۴/۱۹

سؤال اول

همواره سؤالاتی در نظر اصحاب منهاج فردوسیان بوده و هست که نیاز دارد یک بار برای همیشه، پاسخ داده شود. […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

سؤال دوم

سؤال دوم: «قصد جزئیّت» چیست؟ جواب: وقتی علما نمی‌توانند عوام را از انجام کاری که در شرع مقدس نیست بازدارند، […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

سؤال سوم

سؤال سوم: آیا متعهد می‌شوید که احتیاط،‌ با همه‌ی سختی‌هایی که دارد، رساننده به مطلوب باشد؟ طرح سؤال: به توصیه‌ی […]