بسم الله الناصر النصیر المعین

این پایگاه، همچنان که از پسوند انحصاری آن (Help.) پیداست، به منظور «کمک‌رسانی» تأسیس شده است. در این پایگاه، به سه گروه از انسان‌ها، کمک می‌شود؛

اولین گروه: تمام انسان‌هایی که «التماس دعا» به دیگران را راهی برای رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهایشان می‌دانند. برای کمک به اینان، امکان ثبت التماس دعا از حاج فردوسی ایجاد شد.

دومین گروه: تمام مسلمانانی که دوست دارند قرآن کریم را به آسانی و درستی تلاوت کنند. برای کمک به اینان، قرآن به رسم الخط حاج فردوسی منتشر گردید. (به زودی)

سومین گروه: تمام برگزیدگانی که آتش اشتیاق رسیدن به درجات عالیه‌ی کمال واقعی و سعادت ابدی، سراسر وجودشان را فراگرفته و جویای «استاد کامل» و «برنامه‌ی تربیتی معتبر» هستند. برای کمک به اینان، «نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان» عرضه گردید.

………………………………………………………………….

پیاده‌سازی پایگاه توسط: dgpro