نامه‌ی ۱۰۵: توصیه به اصلاح خود قبل از ایراد گیری از بزرگان