نامه‌ی ۱۴۶: شرح آنچه رفته یا دریافتن آنچه دارد می‌رود؟