نامه‌ی ۲۳۲: دعوا با پدر و شرکت در دعوای پدر و مادر