نامه‌ی ۲۳۹: پرسش درباره‌ی تفریحات، سیگار و حال تنفر از گناه