نامه‌ی ۲۵۵: منظور از ایجاد آشنایی بین استاد و منهاجی