نامه‌ی ۲۶۱: کسب اجازه برای نشر منهاج فردوسیان بدون نام