نامه‌ی ۲۶۲: گناه اصحاب منهاج فردوسیان در ترویج خرافات