نامه‌ی ۲۹۱: وظیفه‌ی اصحاب منهاج فردوسیان در روز زن