نامه‌ی ۲۹۹: اعتبارسنجی روایت اگر گنهکاران می‌دانستند …