تلفن و نشانی حاج حسین قنبری قائم، معروف به دکتر نباتی و پیر مهر