حاج آقا نباتی پیر مهر، برای دعا کردن پول نمی‌گیرند!