سه اشکالِ این جمله: «حاج فردوسی برای هر دعا، پنجاه تومان می‌گیرند!»