همراه داشتن ناموس فرج کفتار، موجب خوش شانسی و محبوبیت می‌شود!